SlovenskýEnglish

Výberové konanie - údržbár čističky odpadových vôd, údržbár obce

 03.11.2020

Obec Torysky,vyhlasuje výberové konanie na pozíciu údržbár čističky odpadových vôd, údržbár obce Miesto výkonu práce: Obec Torysky, Torysky 20, 053 71 Rozsah pracovného úväzku: 3,75 hod./deň Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2020

Obec Torysky,vyhlasuje výberové konanie na pozíciu údržbár čističky odpadových vôd, údržbár obce

Miesto výkonu práce: Obec Torysky, Torysky 20, 053 71

Rozsah pracovného úväzku: 3,75 hod./deň

Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2020

Náplň práce:

 • obsluha, pravidelná údržba technologických zariadení a zodpovednosť za správne fungovanie ČOV
 • kontrola zariadení na úpravu a dodávku vody
 • kontrola čističky odpadových vôd
 • čistenie komorových kalolisov
 • organizácia a riadenie likvidácie odpadov
 • údržbárske práce v obci
 • údržbárske práce obecných budov
 • kosenie verejných priestranstiev a cintorínov

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kopia dokladu o najvyššom vzdelaní
 • odpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi:

 • osobne na Obecný úrad v Toryskách
 • emailom: obectorysky@stonline.sk
 • poštou na adresu: Obec Torysky, Torysky 20, 05371 Torysky najneskôr do 25.11.2020 v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – údržbár čističky odpadových vôd, údržbár obce “.

Viac informácií v priloženom súbore.


Zoznam aktualít: