SlovenskýEnglish

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

 08.04.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Levoči v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Levoča

od 07.04.2020 od 15, 00 hod. do odvolania

je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.Zoznam aktualít: